Treningsprogram

Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT; Acceptance and Commitment Therapy)

Om ACT Treningsprogrammet

Bakgrunn for programmet:

Vi har erfart at det er mange mennesker som ønsker et mer omfattende program med nok dybdetrening til å kunne anvende ACT i sin kliniske praksis. Ulempen med enkeltstående workshops er at de fleste må begynne med en oversikt over ACT modellen og ikke får tid til å gå nok i dybden på den praktiske anvendelsen. Enkeltstående workshops tillater heller ikke oppfølging med feedback over tid, hvilket er en essensiell komponent om du ønsker å bygge kliniske ferdigheter. Vi har designet programmet med nettopp dette i tankene.

 

Målgruppe

 :

Helsepersonell: psykologer, psykiatere, leger, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, fysioterapeuter og annet helsepersonell med relevant klinisk bakgrunn eller arbeidssituasjon. Er du i tvil om programmet er for deg, kan du kontakte Thorvald eller Asle.

Programmet er søkt inn til Norsk Psykologforening som godkjent vedlikeholdsaktivitet for spesialitet.

Nivå: nybegynner til mer erfaren med ACT


Programansvarlige:

Psykologspesialist Thorvald Andersen og psykologspesialist Asle Thude Elen

 

 Målet for programmet:

 

Klinikere som jobber med ACT, har ofte god nytte personlig av å prøve ut ACT modellen på eget liv. Overordnet mål er at kursdeltakerne over et 12 dagers program sammen vokser til å bli bedre terapeuter.
 

Ved fullført program kan du forvente å:

-         Ha god kjennskap til ACT modellen ved å ha gjennomarbeidet den med multiple eksempler.

-         Ha trent nok til å kunne kjenne igjen de forskjellige ACT prosessene mens de utfolder seg i terapirommet.

-         Være trygg nok på intervensjoner til å kunne respondere og intervenere.

-         Ha tilgang på andre klinikere som også har gått igjennom det samme programmet som deg.

-         Kunne bruke arbeidsformen overveid øvelse (deliberate practice) for å vokse videre etter endt program sammen med andre.

-         Lært å bruke Portland-modellen for jevnbyrdige ACT- veiledningsgrupper.


Omfang og innhold:

12 dager totalt.

-     4 samlinger à 3 dager. 9 av dagene ledes av Thorvald og Asle. Den siste 3-dagers samlingen ledes av Dr Kirk Strosahl og Dr Patricia Robinson, med Thorvald og Asle som assistenter.

-     Første samling vil gi en generell introduksjon til ACT-modellen, samt opplevelsesbasert trening.

-     Samling 2 og 3 vil ha spesielt fokus på å kjenne igjen og å jobbe direkte med de 6 ACT-prosessene i pasientbehandling.

-     Samling 4 vil gi deg en god mulighet til å lære ACT direkte fra to av verdens ledene ACT-trenere. Du vil blant annet få erfaring med å gjøre korte og strukturerte kliniske intervjuer, og å lage gode kasusformuleringer. Kirk og Patricia vil lære deg å skape kraftfulle intervensjoner som hjelper pasienter å lage meningsfulle endringer i eget liv.

 

Samling 1:

•      Opplevelsesbasert workshop, som gir deg erfaring i selv å kjenne ACT-prosesser på egen kropp, samt erfaring i å benytte ACT-metaforer med pasienter.

•      Solid overblikk i ACT-modellen (Hexaflex), og forståelse av psykisk lidelse og velvære fra et ACT-perspektiv.

•      Øve på å kjenne igjen og å skille de ulike ACT-prosessene (observere pasienten med ACT øyne og ører).

•      Trening i kasusformulering.

•      Kjenne igjen “virkbarhetsprinsippet” og trening i funksjonell analyse.

•      Lære om overveid øvelse (“deliberate practice”).

Samling 2:

•      2,5 dager: Dybdegjennomgang av ACT-prosessene Nuet, Verdier og Aksept. Gruppearbeid med overveid øvelse for utvalgte øvelser.

•      1/2 dag: Klinisk applikasjon av Relational Frame Theory: regelbasert atferd, transformasjon av funksjon, forskjellig sporing og hvordan bygge mer selvopprettholdende motivasjon hos pasienter.

Samling 3:

•      2,5 dager: Dybdegjennomgang av ACT-prosessene Defusjon, Selvet som kontekst og Handling. Overveid øvelse for utvalgte øvelser.

•      1/2 dag: Introduksjon og anvendelse ACT-Matrisen (ACT Matrix).

Samling 4:

·      3 dager med Kirk og Patricia: Undervisningen i denne samlingen foregår på engelsk. Thorvald og Asle vil være læringsassistenter, og kan da gi feedback og/eller illustrere øvelser på norsk. Mer info om denne samlingen ffinner du under avsnittet ACT Masterclass, på hjemmesidens forside.


Pensum:

Alternativ 1:

Grunnboka i ACT “Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT): Mindfull endring – prosess og praksis”. Hayes, Strosahl og Wilson (2018). (https://www.cappelendamm.no/_aksept-og-verdibasert-adferdsterapi-act-9788282200578 )

Alternativ 2:


Anbefalt litteratur:

Foxy learning RFT tutorial på nett ( https://foxylearning.com/tutorials/rft ).

  

Arbeidsform:

Programmet vil bestå av en blanding av undervisning, opplevelsesbaserte øvelser, kasus og demonstrasjoner av ACT på både video og live. Du får en unik mulighet til å lære og å trene på spesifikke ACT ferdigheter med feedback både fra de andre deltakerne, og fra erfarne ACT-trenere.

For å skape et godt læringsmiljø har vi erfart at det lønner seg å sette faste læringsgrupper som jobber sammen over tid. Når læringsgruppene er satt vil vi bruke tid på å introdusere overveid øvelse (deliberate practice, Ericson & Pool, 2017) som arbeidsform. Overveid øvelse en effektiv måte å bygge kliniske ferdigheter på. Ferdighetsbygging ser ut til å skille seg positivt fra annen undervisning når det kommer til bedring hos pasientene vi tjener (Davis, Thompson O´brian & Freemantle, 1999; Forsetlund et al., 2009). Vanlig praksis på kurs er ofte at du får prøve noe nytt en gang, og hvis du er heldig får du kanskje også tilbakemelding fra andre kursdeltakere. Overveid øvelse innebærer at du får en demonstrasjon av hva du skal øve på, før du øver selv. Så forteller du til treningspartnerne dine spesifikt hva det er du ønsker å øve på, som f.eks. bruk av pauser, her og nå prosesser osv. Etter at du har øvd, får du tilbakemelding fra treningspartnerne dine på hva som fungerte eller hva som kan endres. Sammen formulerer dere hvilke endringer som kan gjøres for å løfte intervensjonen din. Deretter får du anledning til å trene på det samme en gang til. Ved denne treningsformen får du multiple gjennomføringer, og du får spisset ferdigheten din til et annet nivå enn hvis du kun hadde øvet en gang eller bare sett noen andre gjøre det.

Vi kommer også til å bruke en selvvurdering av ACT-ferdigheter fra boka Learning ACT. Denne vil bli tilsendt, slik at du kan evaluere ACT kompetansen din før oppstart av programmet. Underveis kan du også bruke dette verktøyet til å identifisere hvor du trenger å videreutvikle deg for å kunne møte mennesker som har blitt fastlåst på en fleksibel måte. Selvvurderingen vil være nyttig når du skal bruke overveid trening som arbeidsform. Ved avslutning av kurset kan du gjennomføre en ny selvevaluering av dine ACT ferdigheter. Om gruppa di ønsker det, kan dere bidra med å vurdere hverandre og slik legge grunnlaget for videre utvikling etter endt program.


Kursbevis:

Du vil motta et kursbevis som inneholder antall timer deltakelse og en oppsummering av programmet.


Spesialisering:

Kurset er godkjent som 72 timers vedlikeholdsaktivitet for spesialitet hos Norsk Psykologforening


Datoer:

23. - 25. Oktober 2019. Kl 09:00 – 16:30

15. - 17. Januar 2020.  Kl 09:00 – 16:30

11. - 13. Mars 2020.      Kl 09:00 – 16:30

4. - 6. Juni 2020             Kl 09:00 – 16:30


Lokasjon: Tollboden i Tønsberg, Nedre Langgate 38

  

Pris:

Samlet pris for 12 dager med undervisning og trening: Kr 19.900. Kursavgiften inkluderer også lunsj ved Tollboden Spiseri, samt kaffe og frukt. Beløpet vil fordeles på to likelydende fakturaer, en før kursoppstart og en i januar 2020.


Kontakt:

Telefon: 971 79 252 (Thorvald Andersen), 996 15 180 (Asle T. Elen)


Påmelding:

Påmelding til kurset kan gjøres ved å sende epost til kontekstuell@gmail.com. Frist for påmelding er mandag 30. September 2019. Påmeldingen vil være bindende. Vi er avhengige av å ha med minst 25 deltakere. Ved mangelfull påmelding vil kurset avlyses. Påmeldte deltakere vil da få tilbakebetalt innbetalt kursavgift.


Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

T